Privacystatement

Op deze pagina lees je wat Linksight doet met jouw gegevens, hoe Linksight deze beschermt en op welke wijze jij je rechten op basis van de AVG kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot jou als persoon. Je naam, huisadres of e-mailadres zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vind je meer informatie over persoonsgegevens en de privacywetgeving.

Waarom gebruikt Linksight jouw persoonsgegevens?

Linksight kan je gegevens gebruiken voor diverse doeleinden. In onderstaand overzicht vind je de meest voorkomende doeleinden waarvoor je gegevens kunnen worden gebruikt.

Gegevensverwerking Categorie persoonsgegevens
Linksight platform Inloggegevens, klantgegevens, e-mail adres, IP-adres
Linksight website E-mail adres; IP-adres en; naam; surfgedrag.
Klant- en leveranciersbeheer Contactgegevens; (digitale) handtekening; bezoekadres, e-mail adres, betaalgegevens; communicatie; klanttevredenheidsenquêtes.
Nieuwsbrief Contactgegevens
Werving en selectie van personeel (Recruitment) Contactgegevens; CV-gegevens; correspondentie.
Juridische procedures (privaat-, bestuursrechtelijk en klachten) Contactgegevens; geslacht; geboortedatum of leeftijd; identiteitsgegevens; financiële gegevens; inhoudelijke procedurele gegevens.
Screening t.b.v. compliance (inter)nationale sanctie- en export controle wetgeving Contactgegevens; geslacht; geboortedatum, geboorteplaats of leeftijd; identiteitsgegevens.

Linksight heeft een register van gegevensverwerkingen waarin staat welke persoonsgegevens voor welke operationele en bedrijfsmatige gegevensverwerkingen worden geregistreerd.

Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de afmeldingslink onderaan de nieuwsbrief of door het sturen van een mail aan nieuwsbrief@linksight.nl.

Linksight gebruikt geen cookies op haar website

Linksight gebruikt bewust geen cookies op haar website.

Hoe lang bewaart Linksight jouw persoonsgegevens?

Linksight verwerkt je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. De bewaartermijn is afhankelijk van een aantal omstandigheden:

 • Toepasselijke wet- en regelgeving, zoals fiscale wetgeving of de Archiefwet 1995;
 • Soort relatie met de betrokkene, bijvoorbeeld klantrelatie of sollicitant;
 • De noodzakelijkheid om gegevens te bewaren in verband met (toekomstige) juridische procedures.

Hoe beveiligt Linksight jouw persoonsgegevens?

Linksight acht het van groot belang dat de door jou verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of verkeerd gebruik, neemt Linksight passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen omvatten maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen door middel van fysieke, technische (toegangs)controles.

Geeft Linksight persoonsgegevens aan andere organisaties?

Alleen in situaties waarin het noodzakelijk is, deelt Linksight gegevens met andere personen of organisaties. Noodzakelijk betekent, situaties waarin Linksight wettelijk verplicht is om persoonsgegevens aan anderen te verstrekken. Het gaat dan altijd om bijzondere omstandigheden zoals het voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of gerechtelijke procedures.

Linksight maakt verder gebruik van ICT-systemen die niet bij ons in beheer zijn. Je gegevens worden dan namens Linksight in deze systemen verwerkt. Linksight zorgt ervoor ICT-systemen te gebruiken die een passend niveau van gegevensbescherming bieden en sluit met leveranciers verwerkersovereenkomsten om dit te garanderen.

Hieronder tref je de belangrijkste categorieën van ontvangers aan die je persoonsgegevens kunnen verwerken:

 • ICT-diensten, web- en datahostingpartijen
 • Verwerkers van betalingen
 • Juridisch adviseurs en accountants
 • Rechtbanken

Wat zijn jouw privacyrechten?

Op basis van de privacywetgeving heb je verschillende rechten om controle te houden over de persoonsgegevens die een organisatie over je verzamelt en gebruikt. Zo heb je het recht van inzage en correctie. Dit recht is ervoor bedoeld dat je kunt controleren of de gegevens juist zijn en om eventueel aanpassingen door te geven. Ook kun je zo checken of Linksight de gegevens rechtmatig heeft gebruikt. Naast het inzagerecht heb je ook het recht om bezwaar te maken tegen een gegevensverwerking bij Linksight.

Indien je gebruik wilt maken van je privacyrechten, kan je een e-mail sturen naar privacy@linksight.nl. Nadat je het ingevulde formulier digitaal hebt verzonden, ontvang je per e-mail een automatische ontvangstbevestiging. Linksight kan naar aanleiding van je verzoek vragen om je te identificeren

Je verzoek wordt altijd in behandeling genomen. Dit betekent echter niet dat je verzoek zonder meer kan worden ingewilligd. De privacywetgeving kent namelijk ook uitzonderingssituaties waarbij je privacyrechten niet gelden.

Je krijgt binnen een maand bericht op je verzoek. Indien het niet lukt om je verzoek binnen een maand inhoudelijk te behandelen dan ontvang je hierover bericht. Linksight moet je verzoek uiterlijk binnen drie maanden afhandelen.

Indien je het niet eens bent met de inhoudelijke reactie van Linksight, omdat bijvoorbeeld je verzoek geheel of gedeeltelijk heeft afgewezen, dan kun je hiertegen bezwaar maken bij Linksight. Is je bezwaar afgewezen en ben je het daar niet mee eens, dan kan je vervolgens naar de rechter of naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij de rechter kan, afhankelijk van de vraag, een verzoekschriftprocedure of een dagvaardingsprocedure gestart worden. Of je kan ervoor kiezen om een privacyklacht te melden bij de AP.

Incidenten (datalekken)

Ondanks onze voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, blijft het mogelijk dat er incidenten plaatsvinden waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Dit soort incidenten worden datalekken genoemd. Denk je dat er bij Linksight een datalek plaatsvindt? Neem dan direct contact op met de Data Protection Officer van Linksight. Je kunt dit het beste per e-mail doen via privacy@linksight.nl.

De volgende gegevens dienen doorgegeven te worden bij melding van een datalek:

 • je naam en contactgegevens;
 • wat het incident is;
 • welke persoonsgegevens betrokken zijn;
 • welke systemen betrokken zijn bij het incident;
 • wanneer en hoe je het incident hebt ontdekt.

Vragen en klachten

Voor vragen over dit privacystatement kun je contact opnemen met de Data Protection Officer van Linksight via privacy@linksight.nl. Je kunt ook een brief sturen naar:

Linksight
t.a.v. Data Protection Officer
Vlampijpstraat 78 3534 AR Utrecht

Indien je een klacht hebt over hoe Linksight met persoonsgegevens omgaat, dan horen wij dat graag. Je kunt hiervoor ook terecht bij de Data Protection Officer van Linksight. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan door Linksight te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.